MILLIY VA XORIJIY QONUNCHILIKDA OIV/OITS YUQTIRGANLIK UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK MASALALARI

Authors

  • Sultonbek Shukurillo o‘g‘li Ahmadjonov

Keywords:

Jinoiy javobgarlik, kasallik yuqtirish, infeksion kasalliklar, xorijiy tajriba.

Abstract

Ushbu maqolada muallif butun xalqaro hamjamiyat va har bir alohida davlat oldida turgan eng dolzarb muammolardan birini ko‘rib chiqadi. Turli xorijiy mamlakatlarning jinoyat qonunchiligi hamda O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini qiyosiy tahlil qilish orqali mavjud qonunchilikni takomillashtirish uchun takliflar beradi.

References

Марголис Л.Б ВИЧ-инфекция: от биологии до политики / Л.Б Марголис // Труд и социальные отношения. 2018. №11. - С.71-79.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси [2020 йил 1 июлгача бўлган ўзгартириш ва қўшимчалар билан] – T.: <>, 2020 й. -512 б

Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.Н.Тарбагаева. – Москва: Проспект, 2011. С.97

Rustambayev M.X. Oʻzbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 3. Maxsus qism. Shaxsga qarshi jinoyatlar.Tinchlik va xavfsizligiga qarshi jinoyatlar. Darslik. 2-nashr, toʻldirilgan va qayta ishlangan – T.: Oʻzbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. 152 b

Норвартян.Ю.С.К вопросу о непосредственном объекте заражения венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией//Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право.2013 №1.. // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-neposredstvennom-obekte-zarazheniya-venericheskoy-boleznyu-i-vich-infektsiey

Кудрявцев В.Н. Объективная сторана преступления. М.: Госюриздат, 1960. С.9

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Чучаева. — М.: «КОНТРАКТ», 2012. — 624 с.

Бурдинская А.Н. Преступное инфицирование вирусом иммунодефицита человека: уголовно-правовая и криминологическая оценка: дис. канд. угол. и кримин. наук: 12.00.08. - Владивосток, 2017.

Уголовные кодекс Швейцарии. // URL: http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran%B8.html?ysclid=laxxm4etxb316113286

Downloads

Published

2024-04-06