KICHIK YOSHIDAGI BOLALARGA TA’LIM-TARBIYA BERISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Authors

  • Muhabbat Gaffarovna Mamatmo’minova

Abstract

            XXI asr kishisining idealini ta’lim tizimiga kiritish uning barcha  bo‘g‘inlarining, jumladan, maktabgacha ta’lim tizimining sifat jihatidan  yangilanishi  bilan  bog‘liq.  Hammaga  ma’lumki, inson  hayotining  dastlabki  yetti  yilini  o‘z  ichiga  qamrab  oluvchi maktabgacha  ta’lim  yosh  davri  o‘z  ahamiyatiga  ko‘ra  noyob  holat hisoblanadi. Aynan shu yillarda  bolada  o‘z  asosiy  insoniy qobiliyatlarining  shakllanishi  yuz  beradi,  uning  shaxsi  rivojining asoslari qo‘yiladi. Insonning  kelajagi,  uning  xulq-atvori,  qobiliyati,  dunyoqarashi bolalik  qanday  bo‘lganligiga,  ta’lim  qanday  bo‘lganligiga  ko‘p jihatdan  bog‘liqdir.  Bularning  hammasi  bolalikning  almashib bo‘lmas  ahamiyatini,  uning  barkamol  shaxs  sifatida shakllanishidagi  alohida  rolini  belgilaydi va maktabgacha  ta’lim yoshidan  boshlab ta’lim sifatini ta’minlash muammosini davlat ta’lim siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylantiradi.

References

Xudoyberdiyevna K. S. MAKTABGAChA YOShDAGI BOLALARDA XALQ OG‘ZAKI IJODI VOSITASIDA MILLIY G‘URUR HISSINI ShAKLLANTIRIShDA OILANING O’RNI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 3. – №. 29. – С. 67-79.

Xudoyberdievna K. S. MAKTABGAChA KATTA YOShDAGI BOLALARDA XALQ OG‘ZAKI IJODI VOSITASIDA MILLIY G‘URUR HISSINI ShAKLLANTIRIShDA OILANING O ‘RNI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 360-370.

A.K.Xamrayevna . Maktabgacha yoshdagi bolalarga talim-tarbiya berishda innovatsion texnologiyalarini qollash asosida bolalarning ijodiy faolligini oshirish samaradorligi // - Innovation in the modern education system, 2023.-B.62-66

X.G. Ulashovna. TABIAT BILAN TANISHTIRISHDA KO ‘RGAZMALI METOD VA USULLARINING O‘ZIGA XOSLIKLARI//-INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM 3 (29), 137-143

Kurbonova , Y. D. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR TAFAKKURINING RIVOJLANISHIDAGI O‘ZIGA XOSLIKLAR. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 394–398

T.A. Gʻayratovich. MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA MULTIMEDIADAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM 3 (29), 132-136

Sohiba S. KATTA VA TAYYORLOV YOSHDAGI BOLALAR BILISH JARAYONLARINI SHAKLLANTIRISHDA TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 3. – №. 29. – С. 85-95.

Suyunova M. A. INNOVATSION PEDAGOGIK TADQIQOTLAR LOGISTIKASI ASOSIDA ILG’OR PEDAGOGIK TAJRIBALARNI AMALIYOTGA JORIY ETISH //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 262-270.

Abdumajitova, S. A. (2023). WAYS OF USING STEAM TECHNOLOGIES IN MODERN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 349-353.

Rayimov B.U (2023). Methodology formation of ethno-pedagogical values in students of pedagogic higher education institutions. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 333-336.

Gaffarovna M. M. TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION CREATIVE COMPETENCE IMPROVEMENT //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 6. – С. 76-79.

Ro‘ziboyevna E. M. MAMLAKATIMIZDA VA XORIJIY DAVLATLARDA MAKTABGACHA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHGA QARATILGAN KENG ISLOHATLAR //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2022. – Т. 2. – №. 18. – С. 346-350.

Shakhnoza M. IMPROVING THE PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF FIRST-YEAR CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATION //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 05. – С. 121-124.

Majitovna, A. G. (2022). Processes of formation of intellectual abilities of preschool children by means of innovative technologies. World Bulletin of Social Sciences, 7, 73-74.

Abduqasimovna, A. S. (2022). DIFFERENT VIEWS OF EASTERN THINKERS AND PEDAGOGUES-SCIENTISTS ABOUT THE CHILD AND HIS EDUCATION. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(5), 348-352.

Abduqasimovna, A. S. (2022). ATTENTION TO THE EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE AND REFORMS IN THE FIELD OF PRESCHOOL EDUCATION. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(5), 342-347.

Абдумажитова, С. А. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМДА РИВОЖЛАНТИРУВЧИ МУХИТНИНГ АХАМИЯТИ. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS (Vol. 1, No. 5, pp. 94-102).

Абдумажитова, С. А. (2019). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ЧУВСТВА ВРЕМЕНИ КАК ЭСТЕТИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (3), 81-83.

Abdumajitova, S. A. (2021). STEAM TEACHING TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A FACTOR OF EARLY DEVELOPMENT. Экономика и социум, (1-1 (80)), 10-13.

Abdumajitova, S. A. (2022). STEAM-THE IMPORTANCE OF EDUCATING PRESCHOOL CHILDREN BASED ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Results of National Scientific Research International Journal, 1(7), 75-80.

Abdumajitova, S. A. (2023). WAYS OF USING STEAM TECHNOLOGIES IN MODERN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 349-353.

Abdumajitova, S. A. (2023). ZAMONAVIY MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA STEAM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH YO ‘LLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 354-360.

Abdukasimovna, A. S. (2023). THE NEED TO USE STEAM EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATION. Scientific Impulse, 1(9), 1736-1741.

Абдумажитова, С. А. (2023). МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДОШКОЛЬНИКОВ. Scientific Impulse, 1(9), 1071-1076.

Abdukasimovna, A. S. (2023). PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(29), 25-30.

Abduqosimovna, A. S. (2023). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA STEAM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA O’QUV JARAYONINI TASHKIL ETISH JARAYONI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(29), 111-118.

Абдумажитова, С. (2023). STEAM-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 429-442.

Abdumajitova, S. A. (2023). STEAM TA’LIM TEXNOLOGIYASINI MAKTABGACHA TA’LIMDA QO’LLASHNING ME’YORIY-USLUBIY ASOSLARI. Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal, 1(1), 107-115.

Abdumajitova, S. A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MATEMATIK RIVOJLANISH, INTELLEKTUAL QOBILIYATLAR TA’LIM MODULI SIFATIDA. Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal, 1(1), 100-106.

Abduqosimovna, A. S. (2023). MAKTABGACHA TA’LIMDA STEAM TA’LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH ZARURIYATI. Scientific Impulse, 1(12), 328-333.

qizi Do‘lliyeva, X. N., & Abdumajitova, S. A. (2023). TRIZ TEXNOLOGIYASI-MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 313-317.

Downloads

Published

2023-10-14