“BOLALARNI AQLIY QOBIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TRIZ TA’LIM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH”

Authors

  • SHAXNOZA O’KTAM QIZI MAMATQULOVA

Keywords:

Intellektual qobiliyat, Intellektual rivojlanish, TRIZ texnologiyasi, qobiliyatlar, malakalar, ijodkorlikni rivojlantirish, fikrlash, qidiruv, tadqiqot va ixtirochilik faoliyati, maktabgacha yosh, kognitiv rivojlanish, ijtimoiy va kommunikativ rivojlanish, nutqni rivojlantirish, badiiy va estetik rivojlanish, jismoniy rivojlanish.

Abstract

Ushbu maqolada bugungi kunda TRIZ buni ixtirochilik muammolarini hal qilish nazariyasini amalga oshirishga imkon beradi. TRIZ maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda ishlatilishi, bolalarning tasavvurini, fantaziyasini va ijodini rivojlantirish, Maktabgacha ta'lim muassasasining o'quv jarayonida TRIZ - RTV vositalaridan (uslublar, o'yinlar, texnikalar, vositalar) foydalanish mexanizmini yaratish. TRIZ vositalari - RTV maktabgacha ta'limning barcha ta'lim yo'nalishlarida va barcha faoliyat turlarida, Maktabgacha tarbiyachilarga TRIZ-RTV texnologiyasi yordamida turli xil ijodiy vazifalarni hal qilish qobiliyatini o'rgatish va maktabgacha yoshdagi bolalarda ushbu ko'nikmalarni shakllantirish, Maktabgacha ta'lim muassasasi va oila o'rtasidagi samarali hamkorlik asosida ota-onalarning faol pozitsiyasini shakllantirish haqida keng yoritib o’tilgan.

References

Xudoyberdiyevna K. S. MAKTABGAChA YOShDAGI BOLALARDA XALQ OG‘ZAKI IJODI VOSITASIDA MILLIY G‘URUR HISSINI ShAKLLANTIRIShDA OILANING O’RNI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 3. – №. 29. – С. 67-79.

Xudoyberdievna K. S. MAKTABGAChA KATTA YOShDAGI BOLALARDA XALQ OG‘ZAKI IJODI VOSITASIDA MILLIY G‘URUR HISSINI ShAKLLANTIRIShDA OILANING O ‘RNI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 360-370.

A.K.Xamrayevna . Maktabgacha yoshdagi bolalarga talim-tarbiya berishda innovatsion texnologiyalarini qollash asosida bolalarning ijodiy faolligini oshirish samaradorligi // - Innovation in the modern education system, 2023.-B.62-66

X.G. Ulashovna. TABIAT BILAN TANISHTIRISHDA KO ‘RGAZMALI METOD VA USULLARINING O‘ZIGA XOSLIKLARI//-INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM 3 (29), 137-143

Kurbonova , Y. D. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR TAFAKKURINING RIVOJLANISHIDAGI O‘ZIGA XOSLIKLAR. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 394–398

T.A. Gʻayratovich. MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA MULTIMEDIADAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM 3 (29), 132-136

Sohiba S. KATTA VA TAYYORLOV YOSHDAGI BOLALAR BILISH JARAYONLARINI SHAKLLANTIRISHDA TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 3. – №. 29. – С. 85-95.

Suyunova M. A. INNOVATSION PEDAGOGIK TADQIQOTLAR LOGISTIKASI ASOSIDA ILG’OR PEDAGOGIK TAJRIBALARNI AMALIYOTGA JORIY ETISH //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 262-270.

Abdumajitova, S. A. (2023). WAYS OF USING STEAM TECHNOLOGIES IN MODERN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 349-353.

Rayimov B.U (2023). Methodology formation of ethno-pedagogical values in students of pedagogic higher education institutions. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 333-336.

Gaffarovna M. M. TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION CREATIVE COMPETENCE IMPROVEMENT //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 6. – С. 76-79.

Ro‘ziboyevna E. M. MAMLAKATIMIZDA VA XORIJIY DAVLATLARDA MAKTABGACHA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHGA QARATILGAN KENG ISLOHATLAR //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2022. – Т. 2. – №. 18. – С. 346-350.

Shakhnoza M. IMPROVING THE PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF FIRST-YEAR CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATION //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 05. – С. 121-124.

Majitovna, A. G. (2022). Processes of formation of intellectual abilities of preschool children by means of innovative technologies. World Bulletin of Social Sciences, 7, 73-74.

M Shakhnoza IMPROVING THE PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF FIRST-YEAR CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATION International Journal of Multidisciplinary Research and …, 2022

Downloads

Published

2023-10-14