MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA SAHNALASHTIRISH FAOLIYATINI TASHKIL ETISH.

Authors

  • SAODAT ERKINOVNA USMANOVA

Keywords:

Maktabgacha ta’lim tashkiloti, maktabgacha yosh, ijodiy faoliyat, qobiliyat, applikatsiya, teatr,ko’nikma,mimika.

Abstract

Bolalarni ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda maktabgacha ta’lim tashkilotlarining o’rni va ahamiyati juda yuqori bo’lib, bu davrda erta bolalik davriga nisbatan ularning faoliyati tabiati o‘zgaradi. Sahnalshtirish faoliyat bu insonning shunday faoliyatiki, uning natijasida yangi narsa yaratiladi - u tashqi dunyo ob’yekti va dunyo haqida yangi bilimlarga olib keladigan tafakkur qurilishi yoki yangi munosabatni aks ettiruvchi empatik tuyg‘ular hisoblanadi. Psixologik nuqtai nazardan, maktabgacha yosh ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun qulay davr hisoblanadi, chunki bu yoshda bolalar juda qiziquvchan, ular atrofidagi dunyoni o‘rganishga bo‘lgan katta ishtiyoqqa ega bo‘ladilar.

References

Erkinovna U. S. Technologies Using Interactive Methods in Developing Creative Skills of Preschool Children //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – Т. 17. – С. 15-17.

Erkinovna U. S. ADVANCED FOREIGN EXPERIENCES IN PRESCHOOL EDUCATION //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 6. – С. 72-75.

U.S. Erkinovna. TRIZ TEXNOLOGIYASI-MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA // Scientific Impulse 1 (12), 340-343

U.S.Erkinovna. TARBIYACHI NUTQIGA QO’YILADIGANPEDAGOGIK TALABLAR // INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM 3 (29), 144-150

U.S. Erkinovna.PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES OF DEVELOPING THE CREATIVE SKILLS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL EDUCATORS // Conferencea, 36-39

U.S. ErkinovnaTechnologies Using Interactive Methods in Developing Creative Skills of Preschool Children //

Journal of Pedagogical Inventions and Practices 17, 15-17

U.S. Erkinovna.ADVANCED FOREIGN EXPERIENCES IN PRESCHOOL EDUCATION//Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development 6, 72-75

С.Э. Усманова.Возможности Использования Мультимедийных Компьютерных Программ В Развитии Детей Дошкольного Возраста//EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY, 55-57

U.S. Erkinovna.Triz technologies as a means of developing the grammatical structure of speech in older preschoolers//ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 12 (4), 176-182

U.S. Erkinovna. TARBIYACHI-PEDAGOGNING NUTQ TEXNIKASI USULLARI //- Новости образования: исследование в XXI веке, 2022

Published

2023-10-14