MAKTABGACHA TA’LIM TIZMINING TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARDAN KENG FOYDALANISH

Authors

  • MEHRINISO RO‘ZIBOYEVNA ERKINOVA

Keywords:

Maktabgacha ta‘lim va tarbiya, me‘yoriy-huquqiy asoslar, islohot, xorijiy davlatlar, bola, avlod, yetuk kadr, istiqbol, Renesans, inson kapitali, tadqiqotlar, elektron resurslar, ta’lim, texnologiya,

Abstract

Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim sohasida olib boriladigan islohatlarning keng talqini, ta’lim texnologiyadan o‘rinli foydalanish, zamonaviy ta’lim texnologiyalarni maktabgacha ta’lim sohasida qo‘llash hamda Mutaxassislarning ta’kidlashicha, maktabgacha ta’lim tashkilotlariga innovatsion texnologiyalarni joriy etish nafaqat mumkin, balki zarur. Shu bilan birga, maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim jarayonida qo‘llaniladigan pedagogik texnologiyalarga bir nechta qat'iy talablar qo‘yilganligini yodda tutish kerakligi haqida ma’lumotlar berilgan.

References

Mamajonov I.G‗., Mamatov R.(2017) Germaniya davlati ta‘lim tizimi. ―Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar‖ ilmiy elektron jurnali. №6.

Kilichova M.Kh.(2021) Little features of foreign experience in education of

children in preschool educational institutions. Journal American. (SJIF)Impact

Factor-5.714. ―Current research journal of pedagogies. Pp. 241-246.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ―Maktabgacha ta‘lim va

tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to’g’risida‖gi VMQ 802-sonli Qarori. 2020-yil 22 dekabr.

https://galitravel.ru/doshkolnoe-obrazovanie-v-yaponii.

O’zbekiston Respublikasining ―Ta‘lim to’g’risida‖gi qonuni. 2020 yil 23 sentyabr.

Fazilova D.X. Xorijiy tajribalardan foydalanish va innovatsion texnologiyalar

modulidan o’quv–uslubiy majmua. Jizzax, 2021, 60-bet

Abduqasimovna, A. S. (2022). DIFFERENT VIEWS OF EASTERN THINKERS AND PEDAGOGUES-SCIENTISTS ABOUT THE CHILD AND HIS EDUCATION. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(5), 348-352.

Abduqasimovna, A. S. (2022). ATTENTION TO THE EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE AND REFORMS IN THE FIELD OF PRESCHOOL EDUCATION. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(5), 342-347.

Абдумажитова, С. А. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМДА РИВОЖЛАНТИРУВЧИ МУХИТНИНГ АХАМИЯТИ. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS (Vol. 1, No. 5, pp. 94-102).

Абдумажитова, С. А. (2019). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ЧУВСТВА ВРЕМЕНИ КАК ЭСТЕТИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (3), 81-83.

Abdumajitova, S. A. (2021). STEAM TEACHING TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A FACTOR OF EARLY DEVELOPMENT. Экономика и социум, (1-1 (80)), 10-13.

Abdumajitova, S. A. (2022). STEAM-THE IMPORTANCE OF EDUCATING PRESCHOOL CHILDREN BASED ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Results of National Scientific Research International Journal, 1(7), 75-80.

Abdumajitova, S. A. (2023). WAYS OF USING STEAM TECHNOLOGIES IN MODERN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 349-353.

Abdumajitova, S. A. (2023). ZAMONAVIY MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA STEAM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH YO ‘LLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 354-360.

Abdukasimovna, A. S. (2023). THE NEED TO USE STEAM EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATION. Scientific Impulse, 1(9), 1736-1741.

Абдумажитова, С. А. (2023). МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДОШКОЛЬНИКОВ. Scientific Impulse, 1(9), 1071-1076.

Abdukasimovna, A. S. (2023). PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(29), 25-30.

Abduqosimovna, A. S. (2023). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA STEAM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA O’QUV JARAYONINI TASHKIL ETISH JARAYONI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(29), 111-118.

Абдумажитова, С. (2023). STEAM-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 429-442.

Abdumajitova, S. A. (2023). STEAM TA’LIM TEXNOLOGIYASINI MAKTABGACHA TA’LIMDA QO’LLASHNING ME’YORIY-USLUBIY ASOSLARI. Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal, 1(1), 107-115.

Abdumajitova, S. A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MATEMATIK RIVOJLANISH, INTELLEKTUAL QOBILIYATLAR TA’LIM MODULI SIFATIDA. Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal, 1(1), 100-106.

Abduqosimovna, A. S. (2023). MAKTABGACHA TA’LIMDA STEAM TA’LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH ZARURIYATI. Scientific Impulse, 1(12), 328-333.

qizi Do‘lliyeva, X. N., & Abdumajitova, S. A. (2023). TRIZ TEXNOLOGIYASI-MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 313-317.

Published

2023-10-07