MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EKOLOGIK DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH YO’LLARI.

Authors

  • Matluba Abdusaidovna Suyunova

Keywords:

Maktabgacha ta’lim tashkiloti, ekologik tarbiya, tabiat, jamiyat, ekologik bilim, tabiat boyliklari,ekskursiya.

Abstract

Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik dunyoqarashni shakllantirish, ekologik tarbiyani amalga oshirish shakllari, ekologik bilim berishning o‘ziga xos xususiyatlari va uning ahamiyati yoritilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida” 2020 yil 22 dekabrdagi 802- sonli qaroriga 1-ilova Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning Davlat Standarti.

“Илк қадам” Мактабгача таълим муассасасининг Давлат ўқув дастури- Тошкент – 2018 й.

Sh.M. Mirziyoyev-“Yangi O‘zbekiston Strategiyasi”-Toshkent-2021.

Yangi tahrirdagi O’zbekisston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent-2023.

Kayumova.N.M.-“ Maktabgacha pedagogika.” T.: TDPU -2013 y. O‘quv qo‘llanma. 6. Sodiqova Sh.A.- “Maktabgacha pedagogika.” – T, 2018.

Abduqasimovna, A. S. (2022). DIFFERENT VIEWS OF EASTERN THINKERS AND PEDAGOGUES-SCIENTISTS ABOUT THE CHILD AND HIS EDUCATION. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(5), 348-352.

Abduqasimovna, A. S. (2022). ATTENTION TO THE EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE AND REFORMS IN THE FIELD OF PRESCHOOL EDUCATION. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(5), 342-347.

Абдумажитова, С. А. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМДА РИВОЖЛАНТИРУВЧИ МУХИТНИНГ АХАМИЯТИ. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS (Vol. 1, No. 5, pp. 94-102).

Абдумажитова, С. А. (2019). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ЧУВСТВА ВРЕМЕНИ КАК ЭСТЕТИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (3), 81-83.

Abdumajitova, S. A. (2021). STEAM TEACHING TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A FACTOR OF EARLY DEVELOPMENT. Экономика и социум, (1-1 (80)), 10-13.

Abdumajitova, S. A. (2022). STEAM-THE IMPORTANCE OF EDUCATING PRESCHOOL CHILDREN BASED ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY. Results of National Scientific Research International Journal, 1(7), 75-80.

Abdumajitova, S. A. (2023). WAYS OF USING STEAM TECHNOLOGIES IN MODERN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 349-353.

Abdumajitova, S. A. (2023). ZAMONAVIY MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA STEAM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH YO ‘LLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 354-360.

Abdukasimovna, A. S. (2023). THE NEED TO USE STEAM EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATION. Scientific Impulse, 1(9), 1736-1741.

Абдумажитова, С. А. (2023). МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДОШКОЛЬНИКОВ. Scientific Impulse, 1(9), 1071-1076.

Abdukasimovna, A. S. (2023). PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(29), 25-30.

Abduqosimovna, A. S. (2023). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA STEAM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA O’QUV JARAYONINI TASHKIL ETISH JARAYONI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(29), 111-118.

Абдумажитова, С. (2023). STEAM-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 429-442.

Abdumajitova, S. A. (2023). STEAM TA’LIM TEXNOLOGIYASINI MAKTABGACHA TA’LIMDA QO’LLASHNING ME’YORIY-USLUBIY ASOSLARI. Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal, 1(1), 107-115.

Abdumajitova, S. A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MATEMATIK RIVOJLANISH, INTELLEKTUAL QOBILIYATLAR TA’LIM MODULI SIFATIDA. Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal, 1(1), 100-106.

Abduqosimovna, A. S. (2023). MAKTABGACHA TA’LIMDA STEAM TA’LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH ZARURIYATI. Scientific Impulse, 1(12), 328-333.

qizi Do‘lliyeva, X. N., & Abdumajitova, S. A. (2023). TRIZ TEXNOLOGIYASI-MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA. Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 313-317.

Published

2023-10-07