BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA SHAXSLARARO MUNOSABAT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Main Article Content

Diyora Isaqali qizi Nuriddinova

Abstract

Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o’quvchilarida  to`g`ri muloqot ko`nikmalarini shakllantirish. boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida shaxslararo munosabat madaniyatini shakllantirish  dolzarb pedagogik muammo ekanligi, bolaning muloqotga kirishuvchanligini shakllantirish uchun hamkorlikda harakat qilishlari to’g’risida ma’lumotlar keltirilgan.

Article Details

Section
Articles

References

Кемеров В. Е. Взаимодействие. // Современный философский словарь 2-е изд., испр. и доп. 1998. – С.135 - 136.

Гасанова, Г.Ф. Особенности формирования познавательных компетенций младших школьников в группе продлённого дня. // Наука и школа журнал. - 2013. - №4. – С.136-138.

Umumiy o‘rta taʼlimning milliy o‘quv dasturi. Ona tili. (1–11-sinf). rtm.uz

KREATIV SALOHIYAT TUSHUNCHASI BO‘YICHA OLIMLAR QARASHLARI

BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARIDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH

BOSHLANG ‘ICH SINF O ‘QUVCHILARINI KOMIL INSON QILIB TARBIYALASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

BOSHLANG ‘ICH SINF ONA TILI VA O ‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O ‘QUVCHILARNING KOMMUNAKATIV TA’LIMIY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

ONA TILI VA O ‘QISH SAVODXONLIGI DARSLIKLARIDA MILLIY QADRIYATLARNING AHAMIYATI

BOSHLANGICH SINF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHIYATLARINI IJODIY FIKRLASH ORQALI RIVOJLANTIRISH

Ways to Develop the Creative Power of Primary School Students

Important features of creative potential formation in primary school students

BOSHLANGICH SINF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI