“ФАТОВОИ ҚОЗИХОН” АСАРИДА ҚЎЛЛАНГАН УСЛУБ

Main Article Content

А. М. Икромжонов

Abstract

ҳар қандай илмий асарнинг баҳоси унинг ёзилишида қўлланган услубга боғлиқдир. Фахруддин Қозихон “Фатовои Қозихон”нинг муқаддима қисмида асарни ёзишда қандай услубни қўллаганини маълум қилган.

Article Details

Section
Articles

References

Фатовои Қодихон. УзР ФА ШИ № 11228

Аҳмад Камол Пошо. Табақот ал-мужтаҳидин. // Абу ‘Абдураҳмон ибн ‘Ақил ал-Зоҳирий таҳрири остида. – Миср: Матба‘ат ал-Жабловий, 1977;

Абдулкарим ибн Муҳаммад ибн Мансур ас-Самъоний. Ал-Ансоб. 12 жилдли / Акрам ал-Буший таҳрири остида. − Қоҳира: Мактаба ибн Тамимийя, 1984;

Каважки Ю.З. XI ve XII Asırlarda Karahanlılar Devrinde Mavara’ al-Nahr İslam Hukukçuları. Анкара: Sevinç Matbaası. 1976;

Муҳаммад Абдулҳай ал-Лакнавий. Ал-Фаво’ид ал-баҳиййа фи тарожум ал-ҳанафиййа / Муҳаммад Бадруддин ан-Наоний таҳрири остида. − Байрут: Дар ал-китаб ал-исламий, 1418/1998;

Абу Муҳаммад Абдул-Қодир ибн Абул-Вафо Муҳаммад ибн Муҳаммад ал-Қураший ал-Мисрий. Ал-Жавоҳир ал-музий‘а фи табақот ал-ҳанафиййа. 5 жилдли / Абдулфаттоҳ Муҳаммад ал-Хулв таҳрири остида. – Қоҳира: Ҳижр, 1993.;

Botirovich A. S. TARJIMASHUNOSLIKDA USLUB MUAMMOSINING O ‘RGANILGANLIGI //Ta’lim fidoyilari. – 2022. – Т. 18. – №. 5. – С. 359-362.

Ибн ал-‘Имод ‘Абдулҳай ибн Аҳмад ад-Димашқий. Шазарот аз-заҳаб фий ахбор ман заҳаб. 10 жилдли. / Маҳмуд ал-Арна’ут таҳрири остида. – Байрут: Дор ибн Касир, 1986;

Каҳҳола ‘Умар Ризо. Мў‘жам ал-муаллифин. 4 жилдли. – Байрут: Му’ассаса ар-рисола, 1993;

Зайнуддин Қосим ибн Қутлубуғо. Тож ат-тарожум фи табақот ал-ҳанафиййа. 1 жилдли / Муҳаммад Хойр Рамазон таҳрири остида. − Байрут: Дар ал-Қалам, 1992;

Хайруддин аз-Зириклий. Ал-А‘лом қомус тарожим лиш-шуҳури ар-рижол ван-нисо мин ал-араб ва-л-муста‘рибин ва-л-мусташриқин. 8 жилдли. − Байрут: Дор ал-илм лил-малайин, 2002.