MOLIYAVIY BOSHQARUV TIZIMI, PRINSIPLARI VA AHAMIYATI

Main Article Content

Nigorahon Ibaydullaevna Saydxodjayeva

Abstract

Moliyaviy aktivlarni samarali boshqarish tizimini shakllantirmasdan turib, yaqin va istiqbolda tadbirkorlik sub’ektlarining rivojlanishini ta’minlab bo‘lmaydi. Chunki har qanday xo’jalik yurituvchi sub’ektning faoliyati 3 turdagi ishlab chiqarish omillarining timsolini ifodalaydi, ular moddiy, nomoddiy va moliyaviy aktivlarda mujassamlanadi. Ma’lumki, bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrini boshdan kechirayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotdagi tarkibiy o‘zgarishlar va moliyaviy aktivlarni makro va mikro darajada samarali boshqarish uchun zarur bo‘lgan investitsiya resurslariga ehtiyoj paydo bo‘ladi.

Article Details

Section
Articles

References

Абаева Н.П., Шигаева Е.В. Развитие концепции финансового менеджмента. // Финансы и кредит. – 2013. – №47(575). – С. 25–28.

Мертон, Роберт К. (1973). "Теория рационального ценообразования опционов".Bell Journal of Economics and Management Science. Корпорация "РЭНД". 4 (1): 141–183.

Адаменко А.А., Хорольская Т.Е., Горшков В.С. Финансовые активы: понятие и оценка // Вестник Академии знаний №34 (5), 2019

Гужавина Н. А. Характеристика ключевых подходов к управлению дебиторской и кредиторской задолженностью организации / Н. А. Гужавина, В. А. Кибенко. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 13 (147). — С. 268-270.